De omvang van de werkzaamheden is als volgt:

Planning

 • Opstellen van de conceptbegroting
 • Adviseren omtrent de benodigde ledenbijdrage
 • Adviseren omtrent liquiditeit, reserves en rendement
 • Opstellen van de begroting
 • Opstellen van een meerjarenbegroting op basis van het onderhoudsplan

Beheer van de middelen

 • Beheren van de saldi op bank- en girorekeningen van de Vereniging
 • Tijdig verzorgen van de door de Vereniging gefiatteerde betalingen en bijhouden van de ontvangsten
 • Beleggen en belegd houden van de middelen van de Vereniging overeenkomstig de besluiten van de ledenvergadering
 • Signaleren van de overschrijdingen van begrotingsposten

Verantwoording

 • Opstellen van de jaarrekening, balans en exploitatierekening over het verstreken jaar
 • Verstrekken van een verslaglegging aan het bestuur van de Vereninging
 • Verstrekken van de gevraagde informatie aan de kascommissie/Commissie van Toezicht voor de controle van de boekhouding
 • Het in overleg met het bestuur van de Vereniging verzorgen van correspondentie met derden over financiële en administratieve aangelegenheden